Cél

Emlékeztek még a Boldog Hercegre és a kis fecskére, Oscar Wilde örök szép meséjének két szereplőjére? (Ha nem, az Elolvasásra ajánljuk címszó alatt megtalálható.)

A Herceg egy magas oszlop tetejéről -ahová halála után szoborként állították- meglátja azt a temérdek szükséget és szenvedést, ami körülveszi. Amíg élt, mindez rejtve maradt előtte, mert a Gondtalanság Palotájának magas kőkerítése eltakarta szemei elől. Most azonban -meglátva a valóságot- rá kell ébrednie, hogy korábbi boldogsága csak törékeny illúzió volt. Az igazi boldogságot a mesebeli Herceg akkor ismeri meg, amikor elkezdi szétosztani önmagát, hogy ezáltal másokat tegyen boldoggá. Ebben lesz segítségére a kis fecske, aki a Herceg iránti szeretetből -lemondva saját céljairól- szolgálatába szegődik.

A mese üzenete ma is igaz. Ha a boldogságot csak életünk minél teljesebb komfortjától várjuk, boldogságunk múló önámítás. A másokat boldogító élet tehet csak igazán boldoggá.

Sokan vannak, akik már felismerték ezt, sokan gyakorolják is. Ma is vannak boldoghercegek és kisfecskék. Ez a weboldal nekik készült. Azoknak, akiknek életprogramjuk, hogy segítségül legyenek a náluknál nehezebb helyzetben lévőknek, és szívesen adják tovább azt, amijük van.

A boldogherceg.hu célja semmi más, mint egyfajta felületet biztosítani, melyen egymásra találhatnak és összefoghatnak a segíteni kész emberek.

Miért van rá szükség?

A baj sokszor azáltal válik elviselhetetlenné, hogy magára marad a bajban lévő. Nemegyszer életet mentene ilyenkor, ha azt élhetné át, hogy segítő karok nyúlnak felé, melyekbe belekapaszkodhat.

Mégis milyen gyakran látni, hogy emberek, családok magukban küszködnek erejüket meghaladó terhekkel, nehézségekkel. Pedig bizonyára sokan vannak, akik szívesen segítségükre lennének, ha tudnának róluk. Mivel azonban nem tudnak, a terhek alatt roskadozó egyedül viszi tovább csaknem elhordozhatatlan terhét (amíg bírja), sok segítő szándék pedig parlagon marad!

Egy kicsi láncszem hiányzik csak: hogy a bajban lévő híre eljusson a segíteni akarókhoz.
Ez a weboldal ezt a hiányzó láncszemet szeretné -ha csak részben is- pótolni.

A forrás

Élt egyszer közöttünk egy valódi "Herceg". Vagy hercegnél is több?! Mikor Pilátus megkérdezte tőle: "Király vagy te, csakugyan?"; válasza ennyi volt: "Magad mondtad." Majd hozzá tette: "Az én országom nem e világból való." Programját így fogalmazta meg: "Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek." Ő is, mint a mesebeli Herceg, önmagát osztotta szét: "Gazdag lévén, szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk." És neki is az életébe került, hogy küldetését elvégezze: helyettes áldozatával bűneinkért eleget téve, megbékéltette velünk mennyei Atyánkat. Hogy is mondja az apostol? "Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá; és mikor megjelent emberi ábrázatban, megalázta magát, és engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszthalálig. Azért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, mely minden név fölött való."

Ő testben már nincs közöttünk, de munkáját ma is folytatja azokon a "kisfecskéken" keresztül, akik -lemondva saját céljaikról- szolgálatába szegődnek. Mindnyájunkat erre hív.

Boldog, aki már tudja, hogy minden, amije van, végső soron Tőle van; de nem neki szánta mindazt, egy részét csak nála tette le, hogy továbbítsa annak, akinek nagyobb szüksége van rá!

„Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk; mi is tartozunk életünket adni atyánkfiaiért. Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi, hogy az ő atyjafia szükségben van, és bezárja előtte a szívét, hogyan marad meg abban az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.” (1Ján 3, 16-18)

***

Meg van írva:

„…ne nézd el, …ne fordulj el, …nem szabad félrevonulnod.” (5Móz 22, 1-4)

„Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban áll, hogy megtedd!” (Péld 3, 27)

„Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” (Máté 7, 12)

„Tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Ahogy Krisztus sem önmagának kedveskedett...” (Róm 15, 1-3)

„Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." (Gal 6, 2)

„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak." (Jak 4, 17)

***

„És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.” (Máté 25, 40)


A köztünk élő „boldoghercegeknek” és „kisfecskéknek”, akik már tudják, hogy igazán boldoggá csak a másokat boldogító élet tehet.