Nyitólap

Cél


    Emlékeztek még a Boldog Hercegre és a kis fecskére, Oscar Wilde örök szép
meséjének két szereplőjére? (Ha nem, az Elolvasásra ajánljuk címszó alatt
megtalálható.)
 
    A Herceg egy magas oszlop tetejéről -ahová halála után szoborként állították-
meglátja azt a temérdek szükséget és szenvedést, ami körülveszi. Amíg élt,
mindez rejtve maradt előtte, mert a Gondtalanság Palotájának magas kőkerítése
eltakarta szemei elől. Most azonban -meglátva a valóságot- rá kell ébrednie,
hogy korábbi boldogsága csak törékeny illúzió volt.
Az igazi boldogságot a mesebeli Herceg akkor ismeri meg, amikor elkezdi
szétosztani önmagát, hogy ezáltal másokat tegyen boldoggá.
    Ebben lesz segítségére a kis fecske, aki a Herceg iránti szeretetből -lemondva
saját céljairól- szolgálatába szegődik.
 
    A mese üzenete ma is igaz. Ha a boldogságot csak életünk minél teljesebb
komfortjától várjuk, boldogságunk múló önámítás. A másokat boldogító élet
tehet csak igazán boldoggá.
 
    Sokan vannak, akik már felismerték ezt, sokan gyakorolják is. Ma is vannak
boldoghercegek és kisfecskék. Ez a weboldal nekik készült. Azoknak, akiknek
életprogramjuk, hogy segítségül legyenek a náluknál nehezebb helyzetben
lévőknek, és szívesen adják tovább azt, amijük van.
 
    A boldogherceg.hu célja semmi más, mint egyfajta felületet biztosítani,
melyen egymásra találhatnak és összefoghatnak a segíteni kész emberek.

Miért van rá szükség?


    A baj sokszor azáltal válik elviselhetetlenné, hogy magára marad a bajban lévő.
Nemegyszer életet mentene ilyenkor, ha azt élhetné át, hogy segítő karok
nyúlnak felé, melyekbe belekapaszkodhat. 
 
    Mégis milyen gyakran látni, hogy emberek, családok magukban küszködnek
erejüket meghaladó terhekkel, nehézségekkel. Pedig bizonyára sokan vannak,
akik szívesen segítségükre lennének, ha tudnának róluk. Mivel azonban nem
tudnak, a terhek alatt roskadozó egyedül viszi tovább csaknem elhordozhatatlan
terhét (amíg bírja), sok segítő szándék pedig parlagon marad! 
   
    Egy kicsi láncszem hiányzik csak: hogy a bajban lévő híre eljusson a segíteni
akarókhoz.
    Ez a weboldal ezt a hiányzó láncszemet szeretné -ha csak részben is- pótolni. 
 

A forrás


 
      Élt egyszer közöttünk egy valódi "Herceg". Vagy hercegnél is több?!
Mikor Pilátus megkérdezte tőle: "Király vagy te, csakugyan?";
válasza ennyi volt: "Magad mondtad."
Majd hozzá tette: "Az én országom nem e világból való."
    Programját így fogalmazta meg: "Én azért jöttem, hogy életük legyen, és
bővölködjenek."
    Ő is, mint a mesebeli Herceg, önmagát osztotta szét: "Gazdag lévén,
szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk."
    És neki is az életébe került, hogy küldetését elvégezze: helyettes áldozatával
bűneinkért eleget téve, megbékéltette velünk mennyei Atyánkat.
Hogy is mondja az apostol?
"Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt, 
aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az
Istennel egyenlő. Hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl,
emberekhez lett hasonlóvá; 
és mikor megjelent emberi ábrázatban, megalázta magát, és engedelmes volt
halálig, mégpedig a kereszthalálig. Azért az Isten is felmagasztalta őt, és
ajándékozott neki olyan nevet, mely minden név fölött való."
 
    Ő testben már nincs közöttünk, de munkáját ma is folytatja azokon
a "kisfecskéken" keresztül, akik -lemondva saját céljaikról- szolgálatába
szegődnek. Mindnyájunkat erre hív.
 
    Boldog, aki már tudja, hogy minden, amije van, végső soron Tőle van; 
de nem neki szánta mindazt, egy részét csak nála tette le, hogy továbbítsa annak,
akinek nagyobb szüksége van rá!
 
       
  „Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az életét adta értünk; mi is tartozunk
életünket adni atyánkfiaiért. Akinek pedig van miből élnie e világon, és elnézi,
hogy az ő atyjafia szükségben van, és bezárja előtte a szívét, hogyan marad meg
abban az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel,
hanem cselekedettel és valósággal.” (1Ján 3, 16-18)

                                                                  ***
 

Meg van írva:


„…ne nézd el, …ne fordulj el, …nem szabad félrevonulnod.” (5Móz 22, 1-4)
 
„Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban áll, hogy megtedd!” (Péld 3, 27)
 
„Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy
cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.” (Máté 7, 12)
 
„Tartozunk pedig mi erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne a
magunk kedvére éljünk. Ahogy Krisztus sem önmagának kedveskedett...”
                                                                                          (Róm 15, 1-3)
  „Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét."
                                                                                          (Gal 6, 2)
„Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak." (Jak 4, 17)

                                                                ***
 
„És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek,
amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem
cselekedtétek meg.” (Máté 25, 40)

Működés


A weblap a segítségre szorulókat szolgálja, de magát a lapot nem ők használják,
hanem azok, akik segíteni szeretnének. Hogyan történik ez?

A lapon megjelenő kéréseket nem a szükséget szenvedők írják, hanem azok,
akik felfigyeltek a szükségben levőre, segíteni szeretnének, de úgy érzik, kevés
az, amit magukban tenni tudnak.
 
Így a segítségkérés mindig közvetett, de ennek hármas előnye van:
 
  - Egyrészt, ezáltal a lapon megjelenő szükségek hitelessége megerősített, mivel
     nem a szükséget szenvedő ad hírt róla, hanem egy "szemtanú".

  - Másrészt, így olyanok kérése is "hallhatóvá" válhat, akik egyébként szótlanul
     hordanák a teherbírásukat meghaladó terheket is.
  
  - Végül, így az is könnyen megvalósítható, hogy valaki úgy segítsen másokon, 
     hogy közben a háttérben vagy akár az ismeretlenségben marad.
       
 
A weblap a következőképpen működik:


- A lap összes funkcióját csak azok tudják használni (jelszóval), akik "meghívót"
kaptak. Minden meghívottnak lehetősége van másokat is meghívni.
 
A lap akkor tudja betölteni azt a célt, amiért létrejött, ha a "meghívót" csak az
alábbi szempontok megfontolása után "nyújtjuk át" másnak:
 
A meghívás legfőbb feltétele, hogy a meghívottat jól ismerjük, hogy bizonyosak
lehessünk abban, hogy a célt jól érti, szívből azonosul vele, és ezt az
életgyakorlata is híven tükrözi.
       
Legyen megbízható, hiteles ember, akire bátran rábíznánk lakásunk kulcsait is,
nem félve attól, hogy ezzel visszaél. Akitől nem féltenénk értékeinket,
bizalmas dolgainkat. Ez a weblap ugyanis arra a bizalomra épül, hogy
megbízunk egymásban és a lapon megjelenő információk hitelességében.
Döntően ezen múlik a lap eredményes működése. 
 
- A lapot nem kell nyilvánosan reklámozni, de igyekezzünk minél több olyan
ismerősünk figyelmét felhívni rá, akiről tudjuk, hogy sokat fárad másokért,
szívén viseli a nehéz helyzetben levők sorsát, és amiben tud, önzetlenül a
segítségükre van. Ezzel számára is elérhetővé válik mindaz, amit a
boldogherceg.hu
nyújt, és a lap is annál "hatékonyabb", minél többen
használják. 
 
- Minden meghívottnak lehetősége van arra, hogy ha tudomására jut valakinek a
szüksége, azt röviden a lap olvasóinak a nyilvánossága elé tárja. (Amit magunk
is, illetve ismeretségi körünk meg tud oldani, azzal ne terheljük a lapot!)
  Később az ő feladata az is, hogy ha történik valami az illető érdekében, arról
röviden tájékoztassa a többieket; ha pedig már nem aktuális a dolog, ezt jelölje a
megadott módon.
 
A kérések leírása a lehető legtömörebb legyen, de minden fontos információt
tartalmazzon.
Nevet és pontos lakcímet ne adjunk meg! Csak a település nevét
írjuk be.
 
Aki segíteni szeretne, az vegye fel a kapcsolatot azzal, aki a bajokról tudósított,
és vele beszélje meg, hogy mi módon segíthet. Ezt ajánlatos a szükségben
levővel is előre egyeztetni.

  Aki nem meghívott felhasználója a lapnak, az is minden segítségkérést
elolvashat rajta, és ő is felajánlhatja a segítségét bármelyik kéréssel
kapcsolatban, ha felveszi a kapcsolatot azzal, aki beírta azt.

Figyelem!
 
A lap meghívott felhasználóinak nagyon nagy a felelőssége abban,
hogy kit engednek a szükségben lévők közelébe!
Nem biztos, hogy jó szándékkal közeledik mindenki, aki segítséget ígér!
Legyünk éberek! Más "lakáskulcsára" még a magunkénál is jobban kell
vigyáznunk!

Segítségkérések

Elolvasásra ajánljuk

Üzenőfal

Bejelentkezés

Szeretettel köszöntünk a Boldog Herceg honlapján.Ez a honlap a nehéz helyzetben lévő, súlyos terheket hordozó
emberek segítségére jött létre.

Célja: egyfajta felületet biztosítani, melyen a bajban lévők híre eljuthat a segíteni akarókhoz; és ahol egymásra találhatnak és összefoghatnak, akik segíteni szeretnének.

„Ki egyedül van, vesztegel, közösen hegyeket hordunk el..." (Keresztury D.)

 
 

A köztünk élő „boldoghercegeknek” és „kisfecskéknek”, akik már tudják, hogy igazán boldoggá csak a másokat boldogító élet tehet.